Hemtjänst

Hemtjänsten är en omvårdstjänst för äldre där all eller majoriteten av vården och omsorgen sköts i den äldres eget hem. Vården är framför allt riktad till äldre personer med lågt vårdkrav och som endast behöver hjälp med enklare dagliga sysslor, fast det finns undantag. 

Hemtjänsten har nämligen personal från alla sjukvårdsyrken och de har kapacitet att behandla en rad olika sjukdomstillstånd i personens hem.

Idag drivs hemtjänsten i regel av Sveriges kommuner fast på sistone har det blivit alltmer vanligt med privata aktörer som tar över delar av tjänsten.

Skulle du har frågor och funderingar kring hemtjänst hoppas vi kunna svara på dem i artikel nedan. Det gäller oavsett om du är gammal själv eller du är intresserad i att hjälpa en anhörig eller vän.

Om du har fler frågor som du anser aldrig besvaras i denna artikel får du gärna titta på vårt andra material där vi täcker allt som berör äldreomsorg, eller så kan du kontakta oss direkt för rådgivning.

Vad är hemtjänst?

Hemtjänsten är en omvårdnadstjänst som erbjuds till äldre med olika vårdbehov i Sverige. Som namnet avslöjar driver hemtjänsten vård av äldre i deras egna hem.

Tanken är att personer som på äldre dagar behöver hjälp med dagliga sysslor ska kunna få stöd från hemtjänsten. Det kan bland annat röra sig om hjälp med matlagning, städning, sysselsättning och hygien. Vi pratar mer om vad hemtjänsten inkluderar i stycket nedan.

För en del är hemtjänsten även den första upplevelsen med Sveriges äldrevård och när man nått en punkt där hemtjänsten inte längre kan vårda en eller om ens sjukdomstillstånd förvärras kan nästa steg vara ett äldreboende.

Flera undersökningar har visat hur fördelaktigt det kan vara för äldre att få vård och stöd i sin egen bostad och hemtjänsten är därför en viktig del av våra äldres generella tillstånd. Att mycket av stödinsatserna drivs av undersköterskor och vårdbiträden som ofta inte klär sig i sjukhuskläder optimerar vården ännu mer.

För många äldre är det viktigt att inte bli “sjukdomsförklarad” utan att de får förbli så självständiga som möjligt och då är hemtjänsten ofta att rekommendera.

Hemtjänst kan användas av personer som bor med en partner eller familj om de anhöriga inte har möjlighet eller den kunskap som krävs för att hantera vården. Hemtjänsten är med andra ord inte endast för äldre som bor ensamma.

Vad inkluderas i hemtjänsten?

Eftersom vi alla är olika och åldras på olika vis har de flesta en unik upplevelse i hemtjänsten.

Om du eller en anhörig är i behov av hemtjänst kommer först en utredning genomföras där ditt situation utvärderas och ditt vårdnadsbehov fastställs. Därefter utformas en plan som ska utföras av hemtjänsten baserat på dina personliga förutsättningar.

På så sätt kan hemtjänsten erbjuda exakt den hjälp som du behöver så att du kan leva ditt liv fullt ut igen. Beroendes på vad det är du behöver hjälp av anpassas din hemtjänst.

De allra flesta äldre får besök av hemtjänsten åtminstone en gång om dagen och annars flera gånger i veckan. Andra kan vara i behov av mer hjälp och får då besök flera gånger om dagen.

Vid dessa besöken kan den äldre får hjälp med allt från att handla och laga mat till städning och personlig hygien. Under uppsikt av en sjuksköterska (MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska) kan även medicin delas ut. Naturligtvis hjälper hemtjänsten till med sjukvård och omsorg i de fall det behövs.

Tilläggningsvis ingår det i hemtjänstens uppgifter att kontinuerligt utvärdera den äldres tillstånd och hålla uppsikt efter försämrat sjukdomstillstånd eller när extra vård kan behövas. Detta är särskilt viktigt i de fall där den äldre saknar regelbunden kontakt med anhöriga.

Hemtjänst kan även vara ett alternativ till funktionsnedsatta som behöver extra stöd på äldre dagar. Detta berör framför allt personer som haft en funktionsnedsättning under livet men som klarat sig på egen hand i ett eget boende.

Hemtjänst och demens

Tar hemtjänsten hand om äldre med demens? Det är en fråga vi ofta får höra och svaret är ‘ja, fast inte alltid.’

Hemtjänsten har resurser till att hantera en del äldre med demens och alzheimers sjukdom men endast till en viss gräns. Så fort den äldre når en punkt där de behöver särskild vård eller är en fara för sig själv och andra ska personen flyttas till ett demensboende.

Så länge symptomen på demens är mindre och den äldre klara sig till viss del på egen hand har hemtjänst möjlighet att hantera äldre med demenssjukdomar. 

Hemtjänst och palliativ vård

En annan fråga vi ofta ställs har med hemtjänst och palliativ vård att göra.

I livets slutskede är det många äldre som behöver extra stöd och palliativ vård är det sista steget i den vårdutvecklingen. Palliativ vård är en lindrande vård som äldre personer får precis innan döden infaller med målet att låta personen i fråga gå bort under så behagliga omständigheter som möjligt.

Många äldre oroar sig över att behöva dö utanför sitt eget hem och därför är palliativ vård i hemmet ofta mycket uppskattat.

På grund av det är palliativ vård något som hemtjänsten erbjuder vid behov fast med vissa begränsningar.

Om den äldre insjuknat i hemmet och är för gammal för att flytta till ett äldreboende kan han eller hon få palliativ vård av hemtjänsten i hemmet. Skulle sjukvårdssituationen anses för komplicerad kan den äldre behöva flyttas till ett sjukhus där palliativ vård kan vara mer effektiv.

Hemsjukvård – en del av hemtjänsten

En del av hemtjänsten inkluderar vård av sjuksköterskor som kallas för hemsjukvård. Denna typen av vård inkluderar allt som hemtjänsten inte utför med sin vanliga personal utan då en sjuksköterska eller läkare kan behövas.

Det kan till exempel röra sig om byte av en kateter, ändrade doser av medicinering eller liknande.

Vem driver hemtjänsten och vilka lagar styr över vården?

Som sagt är det i de allra flesta fall fortfarande kommunen som driver hemtjänsten i Sverige. Under de senaste åren har det däremot blivit vanligare med privata aktörer som ger sig in och köper upp delar av hemtjänsten och idag är marknaden mer blandad.

I vissa fall drivs även hemtjänsten i samarbete med landstinget då de kan bidra med framför allt jourhavande läkare och specialistvård.

Skulle du därför ha frågor kring hemtjänsten i din kommun kan du kontakta kommunen direkt.

Gällande lagarna är det tre lagar som styr och reglerar hemtjänsten. Först och främst är det Socialtjänstlagen (SoL) som kontrollerar hemtjänsten men även Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Det är helt enkelt upp till Socialtjänsten i varje kommun att driva hemtjänsten på ett så effektivt vis som möjligt.

Ansöka för hemtjänst

Om du känner att du själv eller en anhörig är i behov av hemtjänst är det din uppgift att agera. Enklast är att kontakta kommunen direkt och be att få prata med biståndshandläggaren eller socialtjänsten som ansvarar för hemtjänsten. De kommer därefter hjälpa dig starta en utredning och utvärdering av din situation för att fastställa ditt omvårdnadskrav. 

Utvärderingsprocessen är uppdelad i flera mindre processer men den kan utföras relativt snabbt så att den äldre kan få den vård han eller hon behöver. Om du beviljas plats hos hemtjänsten kommer du betala en avgift till kommunen baserat på den vård du behöver.

Observera att olika kommuner tar olika mycket betalt och att du, i de flesta fall, betalar per timme av vård så att priset enkelt kan anpassas efter dina behov.

Hemtjänstens personal

Vi nämnde tidigare att majoriteten av hemtjänstens vård sköts av undersköterskor och vårdbiträden. Det är dessa personen som utför hemtjänstbesök och som hjälper våra äldre med allt från hygien och vård till stöd med enklare dagliga sysslor.

Utöver det tillhandahåller hemtjänsten alltid sjuksköterskor. Under dagtid finns det i regel flera tillgängliga sjuksköterskor för varje hemtjänstregion och under natten rör det sig oftast om jourhavande MAS. Det är sjuksköterskornas ansvar att utvärdera de äldres vårdbehov samt överse medicinering och behandlingar.

Tilläggningsvis har hemtjänsten alltid kontakt med läkare som kan sättas i bruk vid behov. Antalet läkare per vårdtagare varierar från kommun till kommun men skall alltid finnas tillgänglig.

Sammanfattning

Hemtjänsten är en del av vår kommunala vård där även privata aktörer har en möjlighet att driva verksamhet. Vården är riktad till äldre som behöver hjälp med allt från dagliga sysslor till med komplicerad sjukvårdstillstånd och allmän äldrevård.

Tanken med hemtjänst är att den äldre ska få möjlighet att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt utan att behöva flytta till ett äldreboende.

Därför har hemtjänsten kapaciteten att hantera en rad olika sjukdomar och äldrevård inklusive demenser och även palliativ vård.

För många är hemtjänsten den länk som låter det leva ut sitt liv på egen hand i sitt eget hem och eftersom vården anpassas efter ditt behov kan du få precis som mycket eller lite stöd som behövs.

Lämna en kommentar