Alzheimers Sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och en obotlig sjukdom som årligen drabbar otaliga människor över hela världen. Sjukdomen kan se ut på olika vis beroendes på vem den drabbar men det den kännetecknas ofta av minnesförlust, förlorade kognitiva funktioner och försämrad hjärnfunktion.

Eftersom Alzheimers är en så passa vanlig sjukdom är det något som många oroar sig över. Tyvärr är det många som är felinformerade om sjukdomen och därför oroar sig i onödan eller till och med feldiagnostiserar sig själva och anhöriga.

På grund av detta tänkte vi erbjuda en guide till Alzheimers sjukdom och allt som berör den drabbade och dess anhöriga.

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom som namngetts efter den tyske neuropatologen som var först med att beskriva sjukdomen i början på 1900-talet. Alzheimers en form neurodegenerativ sjukdom och en form av demens som idag representerar mellan 60 och 70 procent av samtliga fall av demens och tyvärr är sjukdomen obotlig.

Sjukdomen drabbar framför allt äldre personer över 65 men kan i vissa fall inträffa redan tidigare i livet och än idag vet man inte vad orsaken är även om de flesta expert är överens om att det finns många bidragande faktorer.

Alzheimers påverkar hjärnans nervceller, framför allt i tinning- och hjässloberna, och försämrar deras funktion tills cellerna dör. Det innebär att sjukdomen blir värre med tiden och att den drabbades sjukdomstillstånd successivt försämras.

Tecken och symptom på Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom har många symptom och det finns en rad olika tecken som kan avslöja att någon har drabbats. Faktum är att de flesta fall av Alzheimers är unika vilket ofta kan försvåra diagnosen.

Med det sagt är minnesförlust ofta det första tecknet samt ökad stress och oro hos den drabbade. Under sjukdomens senare stadie påverkas ofta språkfunktioner samt motoriska rörelserna.

Allt eftersom sjukdomen förvärras blir symptomen fler och värre och den drabbade blir mer och mer förvirrade, stresskänslig och mentalt svagare.

Idag finns det inget botemedel mot Alzheimers men desto tidigare sjukdomen identifieras desto bättre behandling kan den drabbade få. Därför är det viktigt att man som anhörig är uppmärksam på kognitiva förändringar och att man så fort som möjligt söker hjälp om man misstänker att någon i ens närhet drabbats av Alzheimers.

Diagnostisering

Skulle du misstänka att en anhörig visar symptom på Alzheimers sjukdom måste du hjälpa personen söka hjälp. På grund av att Alzheimers sjukdom påverkar hjärnan är det sällan den drabbade själv inser att han eller hon blivit sjuk och det är därför upp till personens omgivning att erbjuda stöd och hjälp.

Vid en diagnos utvärderas personens tillstånd med hjälp av kognitiva- och beteendetester och processen kan i vissa fall vara lång.

Eftersom varje fall och varaktighet varierar är det inte alltid helt enkelt att diagnostisera Alzheimers sjukdom och ibland kan det ta flera år från det att man upptäckt de första symptomen tills en diagnos kan fastställas.

Efter att den diagnos bekräftas hjälper läkare till att fastställa hur personen i fråga bäst ska behandlas. Under sjukdomens tidiga stadier kan vissa fortsätta leva hemma med stöd från anhöriga men i takt med att Alzheimers sjukdom förvärras kan den drabbade vara i behov av en plats på ett demensboende där de erbjuds professionell hjälp dygnet runt.

Som tidigare nämnt är varje fall unikt och livslängden efter en diagnos är i genomsnitt 3 till 9 år vilket innebär att behandling och omvårdnadsbehov skiljer sig från person till person

De tre stadierna av Alzheimers sjukdom

Man brukar säga att Alzheimers sjukdom har ett förlopp som sträcker sig över tre olika stadier.

Under det första stadier visar den drabbade inga symptom trots att hjärna successivt börjat brytas ner.

När det andra stadiet inleds börjar den drabbades närminne att försämras i vad som kallas lindrig kognitiv störning (MCI). Oftast kan man diagnostisera Alzheimers under detta stadie då det finns tester som kan avgöra om den drabbade lider av MCI eller om det rör sig om vanlig minnesförlust som orsakats av ålder. MCI är utvecklas successivt vilket betyder att den drabbades närminne konstant försämras.

Observera att det är en stor skillnad på vanlig minnesförlust som drabbar de flesta och MCI. Med andra ord betyder inte alltid minnesförlust att någon drabbats av Alzheimer, fast vi uppmanar dig trots det att söka hjälp om du upplever att ditt minne försämras vid hög ålder.

Den tredje och sista fasen av Alzheimers sjukdom inleds när de drabbades personlighet börjar förändras och det inte längre endast är minnet som påverkas. Efter att den tredje fasen inletts varierar sjukdomsförloppet från ett par år till uppemot 10 år och fasen leder alltid till död eftersom det inte finns ett botemedel.

Behandling av Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom kan inte botas men den drabbade kan behandlas och erbjudas rätt förutsättningar för ett så drägligt liv som möjligt. Behandling av Alzheimers sjukdom inkluderar allt från medicinering och sjukvård till kognitiv terapi och även mat.

I de flesta fall är det anhöriga som agerar vårdnadshavare under stora delar av sjukdomsförloppet och en del av de som insjuknar behöver aldrig flytta till ett äldreboende.

Om det inte finns anhöriga som kan eller är villiga att sköta den sjuka får personen flytta till ett så kallat demensboende där han eller hon erbjuds all den hjälp som behövs.

På grund av de komplicerade och varierande sjukdomsförloppet är vårdbehovet för alla som drabbas annorlunda.

Sammanfattning

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och en sjukdom som årligen drabbar miljontals människor världen över. Majoriteten av de som drabbas är över 65 år men det finns fall där personer i 40-årsåldern drabbas. Efter man fyllt 90 sjunker risken för att drabbas av Alzheimers sjukdom drastiskt.

Varje fall av Alzheimers sjukdom är unikt även om många av symptomen är samma. Därför är det viktigt att varje fall utvärderas på egen hand och att behandling planeras efter den drabbades situation, förutsättningar och sjukdomstillstånd.

Tyvärr är Alzheimers sjukdom obotlig och en successiv sjukdom där de drabbade blir sämre och sämre. Man har under många år forskat kring orsakerna och möjliga botemedel för Alzheimers men man befinner sig lång ifrån en perfekt lösning.

Många kallas Alzheimers sjukdom för en anhörigs sjukdom då den ofta påverkar den drabbade anhöriga enormt mycket och då den sjuke förr eller senare når ett stadie där de inte längre är medvetna om sin sjukdom.

Lämna en kommentar