Tecken på att döden är nära

När döden börjar närma sig går våra kroppar och sinnen igenom många förändringar som vi inte är vana vid och som kan vara både skrämmande och stressande. En del av dessa förändringarna är påtagliga och synliga för blotta ögat medan andra sker på insida och är därför mest tydliga för personen som är döende.

I följande artikel kan du läsa mer om vad som sker när en människa dör samt hur hur du urskiljer tecken på att döden är nära, både som patient och anhörig.

Livets slutsede fram till döden

Vi tänkte börja med att klargöra vad vi menar med tecken på att döden är nära.

Vårt fokus är på personer som redan är sjuka och som drabbats av en obotlig sjukdom som successivt förvärras och som därför med stor sannolikhet kommer få palliativ vård under livets slutskede.

Det kan röra sig om cancerpatienter som ligger på hospice eller demenssjuka på ett äldreboende. Däremot pratar vi inte om personer som annars är friska eller äldre som sakta närmar sig döden på grund av ålder.

Så med det sagt, låt oss nu ta en titt på tecken att döden är nära.

När döden närmar sig

I den stund där vårdpersonal anser att en patients sjukdomstillstånd har nått en punkt där det inte längre går att göra något för att förlänga personens liv, sätter man in palliativ vård. Målet med palliativ vård är att symtomlindra och förbereda personen och deras anhöriga på att döden är nära.

Därför anser vi och många andra att det första och mest konkreta tecknet på att döden är nära är behovet för palliativ vård.

Därefter blir kroppen allt sämre och utvecklingen sker ofta snabbt. Kroppen börjar stänga ner och det är en slitsam process som kräver mycket energi. Därför är ökad och extrem trötthet ofta ett tydligt tecken på att döden står runt hörnet. Samtidigt börjar kroppen inse att de inte längre behöver föda och vätska vilket innebär att aptiten är en av de första väsentliga funktionerna som försvinner.

Ökad smärta är ett annat tecken då det är smärtsamt när kroppen börjar stänga ner och ens organ börjar svikta. Detta är anledning till varför smärtlindring är en av stöttepelarna inom palliativ vård och något som alla får.

Många som får palliativ vård upplever dessutom andningssvårigheter och rosslingar. Andningsuppehåll är också vanligt förekommande och praxis är att sjukvårdspersonal och/eller anhöriga räknar antalet och längden på andningsuppehållen.

Utöver det kan en döden patient visa tecken och symptom som är relaterade till dess sjukdomstillstånd. Exempelvis cancer i tarmarna kan leda till ökad smärta i tarmarna, en demenssjuk patient kan bli extra förvirrad och den kognitiva förmågan faller drastiskt.

Låt oss sammanfatta

En av de värsta sakerna som kan hända oss människor är att få en diagnos som är en dödsdom eller vara anhörig till en person som drabbas av en obotlig sjukdom.

Ännu värre blir situationen när den sjuka patienten nått en punkt där han eller hon inte längre svara på behandling och därför sätts på palliativ vård inför döden.

När detta händer krävs det att både anhöriga och sjukvårdspersonalen blir extra varsamma på patientens sjukdomstillstånd och att man har koll på tecken att döden är nära så att vården kan anpassas i enlighet.

I artikeln ovan har vi diskuterat några av de vanligaste tecken på att döden är nära och vi hoppas att vi kunnat hjälpa dig förbereda inför vad som är på väg att hända.

Lämna en kommentar