Demenssjukdomar Olika Faser

Demenssjukdomar – olika faser

Demens är inte en specifik sjukdom utan en diagnos för en rad olika symptom som kan uppstå till följd av olika sjukdomar och skador. Symptomen på demens kommer ofta smygande och blir mer märkbara med tiden. 

Alzheimers sjukdom ger upphov till 60% av alla fall av demens i Sverige. Sjukdomsförloppet för demens vid Alzheimers sjukdom delas ofta i tre olika faser: mild demens, medelsvår demens och svår demens. Eftersom symptomen utvecklas under lång tid är det svårt att säga när sjukdomen börjar. Ett vanligt första tecken är att minnet börjar blir sämre, man glömmer vad man har gjort under dagen eller var man lagt olika saker, exempelvis sina nycklar. I takt med att minnet börjar svika är det vanligt att drabbas av ångest och oro, vilket för vissa leder till depression. När äldre människor drabbas av demens förväxlas ofta vissa symptom med åldrandet i sig.

Mild demens

Vid mild demens är symptomen tydliga. Den sjuke är själv medveten om sina symptom, och försöker ofta göra sitt bästa för att dölja dem.

Det är vanligt att börja glömma bort namn på nära personer i familjen eller i vänskapskretsen. Det kan även vara svårt att följa med i samtal. Ibland leder symptomen till att den som är sjuk börjar isolerar sig och drar sig för sociala situationer. 

Även saker som att orientera sig i vanligtvis bekanta miljöer kan börja bli svårt. Det kan handla om att glömma vilket håll matbutiken ligger eller hur man tar sig till busshållplatsen.

Den drabbade klarar fortfarande av att själv sköta sin vardag.       

Medelsvår demens

Vid medelsvår demens blir symptomen tydligare. Minnessvårigheterna tilltar. Ofta försvinner sakta medvetenheten om sjukdomen för den som är drabbad. Förvirring och vanföreställningar bli vanliga.

Det börjar bli svårt att ha en uppfattning om tiden och dygnsrytmen, vilket gör vardagen svår att klara av på egen hand. En del börjar vandra om nätterna och får svårt att komma till ro. I den medelsvåra fasen är den drabbade ofta beroende av hjälp från vården, det kan handla om hemtjänst, avlastning eller särskilt boende.

Svår demens

I den tredje fasen blir symptomen ännu svårare och mer påtagliga. Vid svår demens är stora delar av hjärnan skadad. Den drabbade personen kan få svårt att över huvud taget orientera sig eller ha någon som helst uppfattning av tid och rum. Talet är ofta väldigt begränsat, många slutar prata helt. 

Vid svår demens kommer många fysiska svårigheter, ofta försvinner förmågan att gå eller att sköta någon form av hygien eller sysslor. Det gör att personer med svår demens ofta är helt beroende av samhällets insatser och omvårdnad dygnet runt.

Det är vanligt att människor med svår demens tillslut drabbas av en sekundär sjukdom, som gör att personen avlider. Ett exempel på en sådan sjukdom är lunginflammation.

Lämna en kommentar